חיפוש בתוכן האתר

טז סיון תשס"ט - "לעולם יהא אדם זהיר..." הדפסה דוא
אינדקס המאמר
טז סיון תשס"ט - "לעולם יהא אדם זהיר..."
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
כל הדפים

ט"ז סיון ס"ט – שבע ברכות ליהושע-נתן וזיוה זוהר – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

לחיים לחיים!

 

א. "אדם זהיר"

"לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו"

לגבי חתן וכלה חז"ל אומרים ש"לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר 'ולאברם היטיב בעבורה'". צריך להיות זהיר בכבוד האשה, כי כל הברכה שיש בבית – כולל גם את הגשמיות וגם הרוחניות, את הבני-חיי-מזוני רויחי, וכולהו רויחי, ובנים ובריאות ובפרנסה טובה יש בגשמיות וגם ברוחניות – הכל זה בשביל אשתו. שוב, חז"ל לומדים זאת מהפסוק "ולאברם היטיב בעבורה". אם כי ששם מדובר על פרעה מלך מצרים (שהיטיב לאברהם), אבל ידוע בחסידות ששרשו במדרגה מאד גבוהה, מלכות דאצילות ואפילו מלכות דא"ס, זה מלשון "אתפריעו כל נהורין" – שכל האורות העליונים מתפרעים-מתגלים שם. כל דבר שחז"ל אומרים לומדים מאיזה פסוק בתורה, וזה הפסוק שממנו לומדים "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו".

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע" – אחרי החתונה

קודם כל צריך להסביר מה זה בחסידות המושג 'זהיר', להיות זהיר במשהו. על פי פשט זהיר זה זהירות – תזהר לא לפגום, לא לעשות ההיפך. אבל בחסידות כתוב שזהיר זה מלשון זהר, מלשון הפסוק "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע". מי שזהיר במשהו הוא זוהר בזה, יש לו אור גדול בזה. לכן ב"לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו" הכוונה שמי שבאמת יודע איך לכבד את האשה הוא בעצמו זוהר במצוה זו, הוא מביא זהר הביתה. הביטוי "אדם זהיר" מופיע כמה פעמים בחז"ל – חמש פעמים – ונעבור על כולן בע"ה. כל הלשונות הללו קשורות לקשר המתוקן והטוב, "אהבה ואחוה ושלום ורעות", בין החתן והכלה. לפני שאדם מתחתן הוא לא אדם אלא רק "פלג גופא", חצי אדם, ורק כשמתחתן מתחיל להיות אדם. ממילא אם כתוב "לעולם יהא אדם" – עוד לפני שכתוב "זהיר" – זה אומר שצריך להיות נשוי, כי אם הוא לא נשוי הוא לא אדם. אחרי שאתה אדם, נשוי, צריך להיות זהיר – אדם זוהר.

[השלמה: אדם זהיר ר"ת אז, רומז בפרט לפסוק "אז נדברו יראי הוי' איש אל רעהו ויקשב הוי' וישמע ויכתוב ספר זכרון לפניו ליראי הוי' ולחושבי שמו". "אז נדברו יראי הוי' וגו'" היינו האיש והאשה רעים האהובים, שהדבור והקשר ביניהם זורם במודעות טבעית, "נדברו" בדרך ממילא כנודע. "ספר זכרון" להולדת בנים זכרים ("איש ואיש יולד בה", גם הבנים וגם הבנות כולם נולדים זכרים, משפיעים גילוי אלקות בעולם). "חושבי שמו" בפרט בזמן היחוד והחבור הקדוש.]

"אבוך במאי הוי זהיר טפי"

יש עוד מאחז"ל שמשתמש במלה "זהיר", שאת המאמר הזה אדמו"ר הזקן מפרש בתניא – "אבוך במאי הוי זהיר טפי". שאלו אחד מהחכמים מה היתה המצוה המיוחדת שאביך היה זהיר בה במיוחד, "זהיר טפי", ואדמו"ר הזקן מפרש אותו דבר – שאם כי כל אחד חייב לקיים כל תריג המצוות שבתורה, אבל יש מצוה מיוחדת שהוא זוהר בה באופן מיוחד. מצוה זו שייכת באופן מיוחד לנשמתו, וכשמקיים אותה עם כל ההדורים הוא "זהיר טפי" – הוא זוהר ביותר. כאן אנחנו מדברים על כל 5 לשונות חז"ל "לעולם יהא אדם זהיר...", והרמז במושג "טפי" לעניננו – שבארמית זה במובן של יותר – כשאנחנו מפרשים הכל על בני זוג (שאחרי שמתחתן ונעשה אדם יש לו הזדמנות להיות זוהר, מה שלא יכול היה להיות קודם), אז מה יוצא מבנין עדי עד? דור ישרים יבורך, שזה הרבה טף, הרבה "טפי". ב"זהיר טפי", מתוך זה שאדם זוהר, יש גם הרבה דור ישרים מבורך, הרבה בנים ובנות עוסקים בתורה ובחסידות. שוב, אם כן, צריך להיות אדם זהיר.

"אדם זהיר" – מעשה מרכבה

כשהקב"ה ברא את העולם הוא ברא כל פרט מן החי זכר ונקבה, אך זה מוזכר ומודגש דווקא בבריאת האדם – "זכר ונקבה ברא אתם... זכר ונקבה בראם... ויקרא את שמם אדם" (רק בקשר לתבת נח מוזכר "זכר ונקבה" מכל החי). לפני שמתחתנים, כשכל אחד רווק – לשון ריק, ריקנות – הוא לא אדם. בלשון הקבלה, כל סודות ההויה שלו, בריאתו ב"צלם אלהים" בגוף ובנשמה, הכל נקרא "מעשה בראשית". אבל כשהוא מתחתן, "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", זה "מעשה מרכבה". יש שני סודות בתורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כל פרט שה' ברא בפני עצמו, שזה פלא גדול, זה מעשה בראשית. אבל כשצריך להרכיב ביחד שני פרטים זה מעשה מרכבה, זה ה"ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (שרש"י אומר ש"בשר אחד" זה בילד, ב"טפי", ב"טף" – אנחנו בשנת הקהל, "אנשים נשים וטף"). הרמז, ש"אדם זהיר" = מרכבה, ולא סתם אלא אדם זה (שם) מה ו-זהיר זה רכב. השרש של מרכבה זה רכב – "רכב אלהים רבתים אלפי שנאן" – ובתבת מרכבה יש אותיות מה לפני ואחרי השרש רכב, מה היינו אדם. זה רמז מובהק מאד שכאשר אדם מתחתן מתחדש אצלו סוד "מעשה מרכבה". "מעשה מרכבה" זה סוד הרבה יותר נעלה ונסתר ממעשה בראשית. כתוב ש"האבות הן הן המרכבה", ומפורש בחסידות שהכוונה האבות והאמהות ביחד. אי אפשר להיות אבא בלי אמא. הזיווג השלם, באהבה ואחוה שלום ורעות, זה מעשה מרכבה, שזה תכלית הסוד של כל התורה כולה (בחמשה חומשי תורה מעשה מרכבה היינו מעמד הר סיני, "יום חתונתו" זה מתן תורה לישראל, בו הופיע "רכב אלהים אלפי שנאן אדנ-י בם סיני בקדש" הנ"ל) – להסביר את "לעולם יהא אדם זהיר".

על ידי שלמות ה"פ "אדם זהיר" זוכים לתחית המתים

אמרנו ש"אדם זהיר" = מרכבה, רכב בתוך מה, זהיר בתוך אדם. ה"פ אדם זהיר = 1335 – "אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות ושלשים וחמש" – הסוד של תחית המתים בדניאל, המספר-חידה הכי חשוב בתנ"ך. הרבה ניסו לפענח מה זה הקץ – זה המספר של הקץ. כעת אנחנו מבינים מה זה, ה"פ מרכבה, ה"פ אדם זהיר. אם האדם זהיר פי חמש, בכל חמשת הדברים שצריך להיות זהיר, אז זוכים לתחית המתים (וראה עוד לקמן, פ"ז).

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com