חיפוש בתוכן האתר

יב סיון תש"ע - הלכות קריאת שמע הדפסה דוא
אינדקס המאמר
יב סיון תש"ע - הלכות קריאת שמע
שאלת והשבת שלום - מפני היראה
''אלו הן בין הפרקים''
סוגית הגמרא בענין ''אמת ויציב''
ארבע רמות של פסיקה
שלש מימרות של ''אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן''
''אינו חוזר ואומר אמת'' - סוד הממוצע המחבר
ז. ''אל מלך נאמן''
ח. דברי הפוסקים לפי הזהר
ט. פסיקת אדמו''ר הזקן בשו''ע ובסידור ומנהג הרבי בזה
י. כוונת השלמת שלש התבות על פי קבלה (והמעלה בצבור דוקא)
יא. שער הכולל - ההנהגה בערבית ובקריאת שמע על המטה
יב. סדרות היוצאות ממספר התבות והשלמתו ל-רמח
יג. ביאורי רבי הלל לתורות הבעל שם טוב - גילוי כח העצמיות בחיבור ''בין הפרקים''
יד. רמזים והוספות
טו. ''אמת ויציב''
טז. עוד רמזים
כל הדפים

מוצאי י"ב סיון תש"ע – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ניגנו "שאמיל".

ערב טוב. אנחנו יוצאים מימי התשלומין של שבועות, אז אנחנו במקיף – האור המקיף – של מתן תורה. הערב נלמד על מצות קריאת שמע, החל מסוגיא בתוך הגמרא. זה קשור גם לשיעורים שהיו לנו על הדמות של רבה בין האמוראים החשובים, והקשר בינו לבין אדמו"ר הזקן. אמרנו שאדמו"ר הזקן  מזדהה עם רבה, כי הוא שאמר "כגון אנא בינוני", ועל שם המשפט הזה אדמו"ר הזקן כתב את כל ספר הבינונים – כל השיטה של חב"ד – וכן אדמו"ר הזקן אמר על עצמו "כגון אנא בינוני", והוא הנחיל את הדרך הזו לכולם, "הלואי בינוני". "הלואי בינוני" על דרך "הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו" – זו הדרגה הכי גבוהה של הבינוני, שכל הזמן בדבקות, בעבודה מודעת של התקשרות לה'. עצם ההתקשרות זה התפלה, לשון "התופל כלי חרס", אבל אחר כך זה בא לידי ביטוי בתורה שלומד ומצוות שמקיים. מצוות לשון צוותא וחבור, "צוותא חדא" עם הקב"ה, והוא כל הזמן עובד על החיבור עם ה' – לא חושב שאני כבר שמה, אלא כל הזמן צריך להגיע לשם. זו השיטה של חב"ד. ושוב, בין צדיקי התלמוד, זה קשור לדמותו של רבה. לכן תיכף נגיע למימרא, הלכה, שאמר רבה, ונראה איך זה תואם את שיטת הפסיקה של אדמו"ר הזקן.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com