חיפוש בתוכן האתר

יא שבט תשס"ט - ישיבת עוד יוסף חי הדפסה דוא
אינדקס המאמר
יא שבט תשס"ט - ישיבת עוד יוסף חי
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
כל הדפים

מוצאי י"א שבט ס"ט – ישיבת עוד יוסף חי – יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

א. חן שנות נשיאות

ניגנו ניגון יב-יג תמוז.

לחיים לחיים לכולם. מתוועדים לכבוד י שבט. י שבט זה יום הסתלקות הרבי הריי"צ ו-יא שבט יום תחלת נשיאות הרבי – היום ה-יא בחדש ה-יא בשנה ה-יא (תשי"א), ג"פ יא כפי שהדגיש הרבי – ואנחנו עומדים חן שנים מתחלת הנשיאות הרשמית. שנזכה שיהיה לנו הרבה חן, בבחינת "ויחן שם ישראל נגד ההר" ופירש"י "'ויחן שם ישראל'. כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר החניות בתרעומות ובמחלוקת. 'נגד ההר'. למזרחו, וכל מקום שאתה מוצא נגד הפנים למזרח". פסוק זה נאמר בפרשת "בחדש השלישי" שלפני מתן תורה בפרשת יתרו (שנתחיל לקרוא מרעוא דרעוין דשבת זו), והוא בא לתקן את הנאמר בפרשתנו, פרשת בשלח, "והנה מצרים נסע אחריהם", ופירש"י (בפירוש ראשון) "'נסע אחריהם'. בלב אחד כאיש אחד" – "כנוס [אחדות] לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם". אצל רשעים נאמר "בלב אחד כאיש אחד", ה"לב" קודם ל"איש", הרגש קודם ושולט על המוחין השייכים למדות (בחינת "איש", כמבואר בדא"ח), ואילו אצל צדיקים נאמר הפוך, "כאיש אחד בלב אחד", ה"איש" קודם ל"לב", מח שליט על הלב.

אחדות הרשעים באה לידי ביטוי בנסיעתם, מתוך דחף ואימפולסיביות, ואילו אצל צדיקים האחדות שוררת במצב של חניה ומנוחת הנפש. "ויחן", הנאמר אצל צדיקים דווקא, רומז על מציאת חן אחד בפני השני (אחדות הרשעים היא רק על מנת להשיג מטרה מסוימת, לא שבאמת מוצאים חן אחד בפני השני), ובכל זאת, מתוך "ויחן" צריך לבוא "ויסע", חן ר"ת חניה נסיעה, והוא גם ר"ת של שרשי החסיד והמתנגד (חסד-נגד), כמו שיתבאר להלן שתכליתם למצוא חן אחד בעיני השני ('מתנגד' הוא בחינת "נגד ההר", ומה שפירש"י שפניו למזרח היינו בסוד סיבוב ציר החסיד-מתנגד לציר האדם-בהמה, בסיבוב השמאל לקדם כמו שיתבאר, ודוק).

"ויחן שם ישראל נגד ההר" = 1222 = תורה תורה, יחוד שתי התורות, שבכתב ושבעל פה, והוא עולה הוי' פעמים הוי' אהיה (בטול, כי טוב). יש בביטוי טוב אותיות, אך כדי שחלוקת האותיות תהיה לפי הסדר של ג אותיות טוב צריכים לנקוט במדת "גורעים ומוסיפים ודורשים" ולכתוב (דהיינו לכוון) "ויחן ישראל [ט אותיות] נגד ההר [ו אותיות] שם [ב אותיות]" שאז יכולים לדרוש "ויחן ישראל נגד ההר" = 882 = אמת אמת, "אין אמת אלא תורה", ועל כן כנגד תורה תורה יש אמת אמת, ודוק. "נגד ההר" = מרכבה, סוד מעשה מרכבה, כמו שיתבאר. "ויחן [יחידה יחידה] שם [כ"פ טוב]" = 414 = אור אור [חי פעמים חיה] = אור אין סוף = מקור חיים = ואהבת וכו'. ביחד = 681 = ג"פ ברכה, כנגד הברכה המשולשת בתורה = תרועה – "אשרי העם יודעי תרועה" לשון אהבה ואחוה שלום ורעות על ידי שבירת החומריות והארציות כנודע בסוד "הריעו להוי' כל הארץ". כל תבה בהכאה פנימית = 41600 = ב"פ צלם פעמים הוי', סוד כל יג כחות הנפש הפנימיים מאמונה עד שפלות, וד"ל. ראש-תוך-סוף "ויחן שם ישראל נגד ההר" = 406, המשולש של כח = ז פעמים חן, כנגד ז כתות של צדיקים שעתידים להקביל פני השכינה בסוד "שבע שמחות [= יג פעמים חן] את פניך" כמו שיתבאר, ודוק.

צריך לחבר את הרבי הריי"צ עם הרבי. כעת שרנו ניגון אחד של הרבי הריי"צ, ונשיר את הניגון שלו (ב-ה הידיעה), הבינוני, ואחר כך את ניגון שאמיל שלימד אותנו הרבי.

ניגנו הבינוני, שאמיל, ניא זושריצי כלאפצי.

לחיים לחיים!

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com