חיפוש בתוכן האתר

כא כסלו תשס"ט - ברית שמואל אצרף י"נ הדפסה דוא
אינדקס המאמר
כא כסלו תשס"ט - ברית שמואל אצרף י"נ
Page 2
כל הדפים

כ"א כסלו ס"ט – ברית לשמואל אצרף נ"י – כפר חב"ד

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

מזל טוב מזל טוב! שמעתי כעת מהאבא שהרך הנימול משלים את מנין הילדים בבית. הרבי אמר שצריך (לפחות) מנין. כשיש מנין יש השראת השכינה. במשפחת אצרף יש כעת שתי בנות ושמונה בנים – בין הבנים הרך הנימול הוא בחינת הנר השמיני של חנוכה. כמובן שעשר זה כנגד עשר הספירות (כתוב בהן "עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה", אבל כאן, בענין הולדת בנים "עד שיכלו כל הנשמות שבגוף", אפשר להתקדם הלאה, להתחיל עוד עשיריה וכו'). סתם עשר ספירות זה כח"ב חג"ת נהי"ם (לפעמים נאמר חב"ד בגדלות דפרצוף מסוים, אבל סתם עשר ספירות זה עם הכתר). נכוון את זה למשפחה כאן – המלכות היא הבת, אבל שרש המלכות בכתר, וכשהבת גדלה היא הופכת להיות "אשת חיל עטרת בעלה", כתר. לכן הכתר והמלכות אלו בנות – "אני ראשון ואני אחרון" – אבל כל השמונה שבאמצע, מחכמה עד יסוד (הענין של הברית), אלו בנים. כך צריך לכוון. על הנושא הזה זה בהשגחה, כי חשבתי לדבר על כך בלאו הכי, בלי לדעת את מבנה המשפחה.

יש הרבה הסברים לענין של שמונת ימי מילה דווקא. אחד מהסודות של שמונת ימי מילה – כעת זה מצות ברית מילה, "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב", המצוה הכי שמחה בעם ישראל – שהוא 'חלק' לפי הקבלה, שכאשר יהודי נולד זה חכמה. ראשית הגילוי זה חכמה, בעוד שכתר זה מציאות נעלמת. לענין הלידה, הכתר זה כמו העיבור, שעדיין לא רואים את התינוק יוצא – הוא עדיין ברחם האם (עדיין באשה, שהיא כתר). ברגע שהוא נולד זה "מזל גובר", ראשית הגילוי, וזה חכמה. אז בשביל למול בשר ערלתו, ה"אות ברית קדש" (שייך ליוסף הצדיק, שהיום קוראים עליו בתורה), צריך להגיע לספירת היסוד, ומחכמה עד יסוד יש שמונה ימים. היום הראשון חכמה, השני בינה, השלישי חסד וכו', עד היום השמיני שהוא ספירת היסוד. לכן "ביום השמיני ימול בשר ערלתו".

אם כבר אמרנו את זה – כוונה מאד פשוטה שכתובה בספרים – נעשה חשבון של כל שמונה הספירות הללו שבין הכתר למלכות: חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד = 1752. למרבית הפלא זה מתחלק ב-חכמה, כד פעמים חכמה. החכמה היא כח הצירוף ("מצרף לחכמה"), ולמלה חכמה עצמה (ככל מלה של ד אותיות) יש כד צירופים. מה זה מלמד? כתוב שחכמה זה "נקודה דנעיץ" – נקודת החכמה אמורה להאיר בכל הספירות, אבל ביחוד "יסוד אבא ארוך ומסתיים ביסוד ז"א [יוסף הצדיק]". בתחלת פרשת שבוע כתוב "אלה תלדות יעקב יוסף", וכתוב גם בקבלה וגם בחסידות (עוד יותר), שכל תולדותיו של יעקב – עוד לפני לידת יוסף – זה באמצעות הצינור של נשמת יוסף הצדיק. על פי פשט יעקב זה התפארת, וכתוב בזהר ש"גופא ובריתא חשבינן חד", והדבר נלמד מפרשתנו מהפסוק "אלה תולדות יעקב יוסף". אבל לפי האריז"ל, שזה קבלה יותר 'מתוחכמת', יעקב זה לא בדיוק פרצוף ז"א – התפארת – אלא הארה מול התפארת. זו הארה של יסוד אבא – שבחזה ז"א בוקע את יסוד אמא – שנעשית פרצוף יעקב. כלומר, לפי האריז"ל יעקב מאיר מול התפארת – אבל אינו התפארת ממש – והוא הארה של יסוד אבא ארוך שעתיד להגיע עד יסוד ז"א (שזה הברית עצמה, יוסף הצדיק). האריז"ל כתב זמירות של שבת, ובזמר של הלילה – "אזמר בשבחין" – כתוב "תרין יודין נקטא סתימין ופרישין", שהמלכות לוקחת בזיווג השבת שתי יודין, שתי ספירות יסוד, י אחת של יסוד אבא (היורד ומאיר ליסוד ז"א), נקודת הבטול, ו-י אחת של יסוד ז"א (בו מתלבש יסוד אבא). ה-י של החכמה זה "סתימין" (מכוסה ומלובש) וה-י של יסוד ז"א זה "פרישין" (גלוי). כל זה מאיר בברית מילה.

למה חשבנו על זה היום? כי יש קשר מיוחד לעיתוי של הברית היום – יום ההולדת היה ביום ה-חכמה של השנה (מראש השנה: 30 בתשרי, 29 בחשון, ו-14 בכסלו) ויום הברית ביום ה-יסוד של השנה. אלה שני ימים שצריכים לחגוג כל שנה, "נזכרים ונעשים", "מזל גובר" של יום הולדת ויום הברית (כפי שכותב הבן איש חי). לומדים מכאן שהיום הכי טוב להוולד זה י"ד כסלו והיום הכי טוב להימול זה כ"א כסלו, כי זה בדיוק השמונה ימים מחכמה עד יסוד, ואז מתגלה המזל הכפול הזה של "תרין יודין" (בשרש יש שני מזלות, של יום ההולדת ושל הברית). זה בדיוק לפי כוונה זו של הקבלה. תוספת יוקר, להשנה במיוחד, שהיא שנת ה-יסוד לחתונת הרבי בי"ד כסלו.

המבנה המושלם שיצא כאן: הכתר זה העיבור, מחכמה עד יסוד זה שמונת ימי המילה, המלכות זה העיקר וזה בעצם כל החיים מהמילה ואילך. הכל זה בנין המלכות, העולה תריג – קיום תריג מצוות התורה. "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים", הכל לבנין המלכות – כי עיקר הלימוד זה תורה שבעל פה, "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן ליה"; חופה זה ודאי מלכות – נישואין לאשה; ו"מעשים טובים" בא אחרי חופה כי רק אז המעשים יכולים להיות טובים ומאירים במציאות, גם פעולת המלכות היורדת לעולמות התחתונים. בתוך המלכות גופא יש י כלים פנימיים, אמצעיים וחיצוניים, וזה גופא כאן תורה-חופה-מע"ט. כל שלש הבחינות הללו, מהברית והלאה, זה הכל גילוי המלכות. סיום הברית זה פריעה – "מל ולא פרע כאילו לא מל" – ואז, ברגע של גילוי העטרה (פריעה לשון גילוי) נעשה שידוך בשמים, העטרה זה המלכות, בת הזוג, השידוך כבר נעשה. זה סוד הפריעה, ומהברית והלאה כל החיים זה לתקן את המלכות – לתקן את המציאות. כלומר, שמונה ספירות זה שמונה ימים, ולפני כן כתר ואחר כן החיים מלכות.

שמואל אצרף = ילד פעמים טוב. שהילד יגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן, ורוב נחת להורים ולסבים ותפארת לעם ישראל.

  

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com