חיפוש בתוכן האתר

ביקור בחיידער החסידי בכפר חב"ד - חי אלול תשע"ב הדפסה דוא

ח"י אלול ע"ב – כפר חב"ד

מפגש הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן

כינוס ילדים ׳החדר החסידי׳ בכפר חב"ד

מפגש הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן בתספורת

בן כמה היה הבעל שם טוב כשנולד אדמו"ר הזקן? [בן 47]. אז הבעל שם טוב סיים לומר את פרק מ"ז בתהלים ודרש בפני החבריא קדישא על הפסוק "יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה"[1] ואמר שכעת נולד "גאון יעקב" (בו ה' בוחר ואותו הוא אוהב לעולם – "אשר אהב סלה"[2]), אדמו"ר הזקן.

האם פעם אחת בחיי חיותם בעלמא דין התראו ממש הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, הסבא והנכד הרוחני? [כן, בחאלקה]. רבי ברוך, אבי אדמו"ר הזקן, היה מקושר לבעל שם טוב ולקח אותו אליו לתספורת. אם אדמו"ר הזקן היה בתספורת בן 3, בן כמה היה הבעל שם טוב? [50]. ביום הולדת חמשים של הבעל שם טוב, יום הולדת שלש של אדמו"ר הזקן, נפגשו שני המאורות הגדולים. לאחר מכן רבי ברוך רצה להביא את אדמו"ר הזקן לבעל שם טוב, אבל הבעל שם טוב אמר שלא יביא אותו יותר, כי הוא צריך להתקשר לתלמידו, הרב המגיד ממעזריטש.

מכך יוצא שפעם אחת היה מפגש בין שני המאורות הגדולים, והוא היחוד ביניהם בפועל ממש, בעולם הזה. המפגש היה בגיל נ לבעל שם טוב ו-ג לאדה"ז. מה עושות שתי אותיות אלו יחד? [גן]. איזה גן רמוז כאן במיוחד? [גן עדן]. "גן עדן מקדם". האם יש עוד קשר בין האותיות ג ו-נ, חוץ מהצירוף גן, לפי הסגולה שלהם? [אחד המלמדים הזכיר שלמדו לפני שנה את זיווגי האותיות לפי הצורות. ילד אחד ידע – הם זוג אותיות לפי הציור שלהן]. האם יש עוד קשר מיוחד בין ג ו-נ? באלב"ם – האלף-בית שקשור לבריאת העולם, "כֻלם בחכמה עשית"[3], "כלם באלב"ם עשית"[4] – הזוג השלישי הוא גנ. אם כן, על פי שלשה עדים יש קשר מיוחד בין ג ו-נ[5].

מפגש רוחני בלידה ומפגש גשמי בתספורת

אדמו"ר הזקן נולד כשהבעל שם טוב היה בן מז. בן כמה היה אדמו"ר הזקן ברגע הלידה? [שעה, רגע]. אבל בדרך כלל אומרים מספר שנים לגבי גיל, בן כמה שנים היה? [שנה]. לא, רק בעוד שנה הוא יהיה בן שנה. [בן אפס]. נכון, ביחס למנין השנים, ברגע שהוא נולד הוא בן אפס[6].

אם כן, כמה עולה אפס ועוד ארבעים ושבע? [מז]. יש את המזל הגובר של שעת לידת אדמו"ר הזקן ממש, עליו כתוב "אין מזל לישראל"[7], ואפשר לפרש שה"אין" הוא כמו אפס – כשהוא בן אפס מאיר עיקר המזל. אחר כך המזל חוזר ומאיר בכל שנה ושנה, אבל עיקר המזל הוא ברגע הלידה – אדמו"ר הזקן הוא אין והבעל שם טוב הוא מז, בגימטריא בטול, וביחד הם מז. כלומר, גם האין של אדמו"ר הזקן מתכלל בתוך ה-מז של הבעל שם טוב[8].

אם כן, יש את המפגש הרוחני – כאשר הבעל שם טוב אמר לחבריא קדישא שברגע זה נולד ה"גאון יעקב" – מפגש המזלות. גם המזל של הבעל שם טוב מאיר ביום ההולדת. לא צריכים להיות באותו מקום – זה מפגש לא מקומי, בו סך הכל של שנותיהם הוא מז. אחר כך, במפגש העצמי של התספורת, כעבור שלש שנים – כל אחד גדל בשלש שנים, ולכן התוספת היא של שש – הגיל המשותף הוא נג. מה הסכום של שני המפגשים יחד? [100]. שלמות של עשר פעמים עשר (סוד המלה יפי, שהיא גם ר"ת י פעמים י כנודע).

המפגש הרוחני – בטול; המפגש הגשמי – זכוך

ההסבר [שלא נאמר לילדים] שזוג המספרים מז ו-גן (שני מספרים ראשוניים עוקבים, ה-16 וה-17[9]) הוא בטול ו-זכוךבטול מצד אבא (מצד האורות – "איהו וחיוהי חד בהון" באבא) וזכוך מצד אמא (מצד הכלים – "איהו וגרמוהי חד בהון" באמא)[10]. "עדן" (בחינת אין) הוא חכמה ו"גן" (בחינת יש) הוא בינה (קדם הוא כתר). גם בציורי האותיות, גן הוא הזיווג השלישי, שכנגד הבינה. גם באלב"ם, גן הוא הצירוף השלישי, שכנגד הבינה. עיקר הענין של "גן עדן מקדם" הוא זכוך – שהגוף מזוכך (וגם הפירות שבגן עדן מזוככים). לעומת זאת, המפגש של האין – אפס ו-מז – שעולה בטול, כשמו כן הוא, הוא אין ובטול.

מובן מכך גם שהבטול הוא תופעה לא מקומית, "אין מזל לישראל", אור אבא היונק מהמזל ה-ח, "נֹצר חסד"[11], אבל הזכוך בא מאור אמא, היונק מהמזל ה-יג, "ונקה"יא (נקיות-זכוך, וכן נאמר בו "'ונקה' לשבים"[12], "ולבבו יבין ושב ורפא לו"[13], התשובה, סוד בינה, מרפאת-מזככת את הגוף), שהוא כבר תופעה מקומית. החכמה היא חיוהי, אורות, תופעה לא מקומית. הבינה היא גרמוהי, כלים, תופעה מקומית.

גם כל הענין של תספורת הוא לתת ציור לגוף, ציור לראש – ציור הוא כמו ניקוד צירה, הניקוד של אמא-בינה. לכן גם מהתספורת מתחילים לקיים מצוות – קיום המצוות הוא הציור היהודי, ואינו האין היהודי (שלמעלה מכל ציור). המיוחד שלכל אחד כאן יש יחוד של שתי בחינות – היחוד של הבטול הוא אפס ועוד מז והיחוד של הזכוך הוא ג ועוד נ (גם שייך לבינה, נ שערי בינה).

כשהבעל שם טוב נעשה בן חמשים התקיים אצלו "בן חמשים לעצה"[14], וכנראה כאשר הוא גזר את השער של אדמו"ר הזקן וברך אותו להיות חסיד ירא שמים ולמדן הוא המשיך לו את כח העצה – שהוא עצמו קבל באותו רגע – שהוא כללות הכח של חב"ד (כפי שבא לידי ביטוי בצוואת המגיד לבנו רבי אברהם המלאך, שהחב"ד של אדה"ז הם עד אין סוף, ולכן על כל דבר שצריך עצה יתייעץ עם אדמו"ר הזקן).[1]. שם פסוק ה.

[2]. "גאון יעקב אשר אהב סלה" (ה תבות ו-טוב אותיות, והסימן: ה פעמים טוב = חי אלול [ב-ה התבות הראשונות של הפסוק יש גם טוב אותיות, נמצא שסימן כל הפסוק הוא "פה אל פה אדבר בו", כמבואר סוד פסוק זה הנאמר במשה רבינו בקשר ליום הולדת שני המאורות הגדולים במ"א]) = חי פעמים מז, רמז ל-חי אלול בהיות הבעל שם טוב (ה-חי) בן מז שנים (והוא בפרק מז בתהלים). לציין ש-יעקב במ"ס = 47.

    בפסוק "יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה" יש ב פעלים – יבחר אהב = ברוך, רמז לאביו של אדמו"ר הזקן, חסיד מורנו הבעל שם טוב, שבסוף ג שנים הביא את בנו בכורו לבעל שם טוב. כל בפסוק עולה ברוך הנ"ל ועוד י"פ ברכה!

[3]. תהלים קד, כד.

[4]. מגלה עמוקות אופן קצו.

[5]. ג"פ גימל נון = שניאור, שמו הראשון של אדמו"ר הזקן. גן ועוד גימל נון (הפשוט והמילוי) = "גאון יעקב"!

[6]. הערך הממוצע של ג אותיות אפס = מז. נמצא ש"גאון יעקב אשר אהב סלה" = ו צרופי אפס!

[7]. שבת קנו, א.

[8]. בהכאה (כפל), אפס פעמים מז = אפס. כך מתכלל הבעל שם טוב, בגיל מז, באדמו"ר הזקן, בגיל אפס (ובהפשטה – בשעת ירידת הנשמה לתוך הגוף, בגיל אפס, מרוב עצמת גילוי שרש נשמתו, "מזלו גובר", הוא 'מאפס' את כולם)! על דרך זה, ג פעמים נ (גילאי שני המאורות הגדולים במפגש הגשמי ביניהם בשעת התספורת של אדמו"ר הזקן) = קנ (סוד שלם וחצי), סוד קן צפור, מקום מושב מלך המשיח (י"ל שנשמתו-צלמו בגן ולבושו-גופו בקן, וד"ל), סוד קנ פרקי תהלים (קשר רוחני חזק בין הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן). לציין שבאותיות החיך, ג-ק מתחלפות, וממילא גן מתחלף ב-קן.

[9]. ביחד – גל. "גאון יעקב אשר אהב סלה" (העיצור הראשון – ג – והאחרון – ל) בכל ה רמות המספר עולה גל ברבוע ("גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך") – "גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום" (גן-גל נעול = "גאון יעקב"!).

[10]. על בטול לעומת זכוך ראה שכינה ביניהם הערה א להקדמה, סוד הוי' ליראיו שער א פי"ט הערה כו, מעין גנים בראשית פ"ב במאמר "כיונים אל ארֻבותיהם", מלכות ישראל ח"א מאמר "המנהיגות וחוש הדבור" הערה קא ועוד.

[11]. שמות לד, ז. ע"ח שער הכללים פ"ה (ובכ"ד).

[12]. עפ"י שבועות לט, א.

[13]. ישעיה ו, י.

[14]. אבות פ"ה מכ"א.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com